Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp

Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van de Cliënt te bepalen, die door GEVERS worden aangegaan in het kader van:
– haar advies-, bijstands- en vertegenwoordigingsopdracht;
– het opstellen van documenten met het oog op het verkrijgen, handhaven, uitbaten en/of verdedigen van intellectuele eigendomsrechten en andere rechten;
– enige vragen in verband met het voorgaande.

Artikel 2 – Definities

GEVERS betekent het bedrijf van de GEVERS Group (met inbegrip van GEVERS Legal SA/NV, Gevers Patents SA/NV, GEVERS Belgium SA/NV, GEVERS & ORES SAS, en/of elk ander toekomstig verbonden bedrijf), met inbegrip van de gemachtigden en/of het personeel dat optreedt namens zo’n bedrijf, met wie de Cliënt een Overeenkomst is aangegaan.
Cliënt betekent de natuurlijke person of rechtspersoon aan wie GEVERS de diensten verleend zoals gedefinieerd in de Overeenkomst.
Overeenkomst betekent deze Algemene Voorwaarden, samen met een Voorstel, indien van toepassing en/of een Vertegenwoordiging uitdrukkelijk aanvaard door GEVERS, indien van toepassing.
Overmacht betekent elke gebeurtenis die (i) buiten de controle ligt van de Partij die er een beroep op doet; en (ii) waartegen het zich niet redelijkerwijze kon beschermen, en (iii) dat van dien aard is dat het de uitvoering van de contractuele verplichtingen van die Partij verhindert of vertraagt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen: aanvallen van hackers, internet virussen, stakingen, uitsluitingen, branden, stroomuitvallen, stormen, ongevallen, oorlog, het niet beschikbaar zijn van openbare diensten, enz.
Voorstel betekent een beschrijving van de praktische aspecten van de Diensten van Gevers aan de Cliënt.
Vertegenwoordiging betekent elk schriftelijk verzoek om Diensten van de Cliënt aan GEVERS.
Partijen betekent GEVERS en de Cliënt.
“Diensten” betekent elk van de volgende opdrachten: (i) adviserend, ondersteunend en/of vertegenwoordigend werk; (ii) het opstellen van documenten met het oog op het verkrijgen, behouden, exploiteren, valoriseren, monetariseren en/of verdedigen van intellectuele eigendom en andere rechten; en (iii) alle vragen met betrekking tot het voorgaande.

Artikel 3 – Toepassing van de Overeenkomst

Alle Diensten die Gevers aan de Cliënt levert, worden uitsluitend beheerst door de Overeenkomst. De Overeenkomst heeft voorrang op alle andere algemene of specifieke voorwaarden van de Cliënt. Telkens wanneer een Cliënt een beroep doet op de Diensten van GEVERS wordt de Cliënt geacht de Overeenkomst te hebben gelezen en deze onvoorwaardelijk te accepteren.

Artikel 4 – Verplichtingen van GEVERS

GEVERS verbindt zich ertoe de Diensten uit te voeren met de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid, in overeenstemming met de gemeenschappelijke professionele gebruiken voor zo’n Diensten en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Cliënt

5.1 De Cliënt verbindt er zich toe om alle informatie en instructies de verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Diensten. In het bijzonder verbindt de Cliënt er zich toe om prompt te antwoorden op alle mededelingen van GEVERS en om GEVERS alle door GEVERS gevraagde informatie of alle andere nuttige informatie te verstrekken voor het verstrijken van de in dergelijke mededelingen vereiste antwoordtermijn. Als er geen officiële termijn is en de Cliënt van menig is dat de door GEVERS uit te voeren Diensten hoogdringend zijn, zal de Cliënt GEVERS hiervan uitdrukkelijk op de hoogte brengen, die redelijke inspanningen zal leveren om te voldoen aan het hoogdringende verzoek. Bij gebrek aan dergelijk uitdrukkelijk verzoek, is GEVERS niet voor enige vertraging bij de uitvoer van haar Diensten.
Als er geen officiële termijn is en de Cliënt van menig is dat de door GEVERS uit te voeren Diensten hoogdringend zijn, zal de Cliënt GEVERS hiervan uitdrukkelijk op de hoogte brengen, die redelijke inspanningen zal leveren om te voldoen aan het hoogdringende verzoek.
Bij gebrek aan dergelijk uitdrukkelijk verzoek zal GEVERS niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige vertraging bij de uitvoer van haar Diensten.
5.2 De Cliënt verbindt zich ertoe GEVERS te voorzien van volledige en accurate informatie en duidelijke instructies te geven voor de uitvoering van de gewenste Diensten. De Klant verbindt er zich toe GEVERS onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de eerder aan GEVERS verstrekte informatie.
5.3 De Cliënt is als enige aansprakelijk voor alle schade die kan voortvloeien uit inaccurate, onjuiste, onvolledige of laattijdige informatie verstrekt aan GEVERS. Indien de Cliënt geen volledig en adequaat antwoord verstrekt voor het verstrijken van de door GEVERS aangegeven termijn, kan GEVERS de uitvoering van haar Diensten geheel of gedeeltelijk opschorten en kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die de Cliënt lijdt als direct of indirect resultaat.
5.4 GEVERS zal aan de Cliënt alle documenten voorleggen waarvan de ondertekening vereist is voor de uitvoering van de Diensten. De Cliënt zal aan GEVERS alle vereiste documenten, ondertekend zoals gevraagd door GEVERS, terugbezorgen binnen de door GEVERS aangegeven termijn. GEVERS kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die de Cliënt lijdt als direct of indirect gevolg van het niet nakomen door de Cliënt van een door GEVERS opgegeven termijn.
5.5 Alle communicatie door GEVERS zal worden verzonden naar het laatste bekende adres (e-mailadres of postadres) zoals aangegeven door de Cliënt of door één van zijn vertegenwoordigers. De Cliënt verbindt zich ertoe GEVERS onmiddellijk op de hoogte brengen van enige wijziging van zijn wettelijke benaming, adres, vorm en/of status. GEVERS kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies van rechten of enige schade geleden door de Cliënt indien de Cliënt GEVERS niet naar behoren heeft geïnformeerd over dergelijke wijzigingen.

Artikel 6 – Bescherming van persoonsgegevens

GEVERS verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar Diensten en in overeenstemming met (i) de bepalingen van EU-verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en (ii) de Privacyverklaring van GEVERS, die beschikbaar is op www.gevers.eu/en/privacy-statement.php.

Artikel 7 – Termijn en beëindiging

7.1 Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde zonder opgave van een reden beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij te sturen. In het geval de Cliënt de Overeenkomst beëindigt, zal het risico van dergelijke beëindiging worden gedragen door de Cliënt en de Cliënt zal onmiddellijk alle uitstaande vergoedingen, onkosten of kosten verrekenen die verschuldigd zijn aan GEVERS voor Diensten die begonnen en/of uitgevoerd zijn door GEVERS.
7.2 In geval van wanbetaling of vertraging van betaling van door GEVERS gefactureerde vergoedingen, onkosten of kosten door de Cliënt, of als de Cliënt een van zijn verplichtingen onder de voorwaarden van de Overeenkomst niet nakomt, kan GEVERS de Overeenkomst beëindigen acht dagen na een ingebrekestelling te hebben betekend via aangetekend schrijven of per koerier zonder een antwoord te hebben ontvangen, onverminderd (i) de voorwaarden in Artikel 8.6 en/of (ii) GEVERS’ recht om schadevergoeding te eisen en/of de uitvoering van haar Diensten op te schorten.
7.3 Niettegenstaande het voorgaande, zal elke beëindiging door GEVERS in overeenstemming zijn met de deontologische regels van het relevante rechtsgebied.

Artikel 8 – Onkosten, kosten en vergoedingen

8.1 Op verzoek van de Cliënt, kan GEVERS een niet-bindende prognose maken van de vergoedingen, kosten en onkosten voor bepaalde Diensten en die door de Cliënt verschuldigd zijn. Zulke prognose is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die kunnen optreden zoals veranderingen in officiële vergoedingen of taksen, vergoedingen van agenten, wisselkoersen alsmede ontwikkelingen en de complexiteit van de betrokken zaak.
8.2 Voor alle Diensten die niet gedekt zijn door een forfaitair bedrag, zal GEVERS haar diensten factureren op basis van uurtarieven die (a) GEVERS heeft gecommuniceerd aan de Cliënt ofwel (i) samen met haar Voorstel, ofwel (ii) wanneer GEVERS het Mandaat heeft geaccepteerd, of (b) bij gebreke aan dergelijke mededeling, op basis van de standaard GEVERS uurtarieven die op eenvoudig verzoek van de Cliënt beschikbaar zijn.
De uurtarieven zullen variëren afhankelijk van de kwalificatie en ervaring van de GEVERS professionals die de Diensten leveren. Bovendien kunnen de GEVERS’ standaard uurtarieven jaarlijks worden aangepast en/of geïndexeerd worden.
Alle diensten die worden geleverd door derden die door GEVERS worden ingeschakeld (zoals buitenlandse agenten, externe dienstverleners, enz.) zullen niet worden inbegrepen in de GEVERS vergoedingen. Als de externe dienstverlener de Cliënt rechtstreeks factureert, beperkt GEVERS zich tot het doorsturen van de factuur naar de Cliënt en betaalt de Cliënt rechtstreeks aan de externe dienstverlener.
8.3 GEVERS is te allen tijde gerechtigd provisie in rekening te brengen. GEVERS zal hiervoor een factuur uitreiken. Provisies zijn niet noodzakelijk evenredig met de voortgang van de Diensten of met het niveau van kosten en vergoedingen die zijn gemaakt op de datum van het verzoek van de Cliënt. De Cliënt verbindt zich ertoe de provisie onmiddellijk te betalen. GEVERS mag alle Diensten voor de Cliënt opschorten zolang de provisie niet is betaald overeenkomstig de deontologische regels van het betrokken rechtsgebied.
8.4 Andere facturen dan die voor provisies zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op de GEVERS bankrekening die op de factuur vermeld staat. Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald brengt, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, verwijlinteresten en terugvorderingskosten met zich mee in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepaling. Naast die wettelijke interesten en terugvorderingskosten, heeft GEVERS recht op een redelijke vergoeding die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150, ter dekking van de kosten en onkosten van GEVERS veroorzaakt door laattijdige betalingen, onverminderd het recht van GEVERS om volledige compensatie van de door haar geleden schade te vorderen.
8.5 Elke betwisting van GEVERS facturen is enkel ontvankelijk als ze bij GEVERS werd aangemeld via aangetekende brief die niet later dan 14 kalenderdagen na de datum van de betwiste factuur werd ontvangen.
8.6 Indien GEVERS, in opdracht van een Cliënt, (i) een nieuw intellectueel eigendomsrecht (zoals een merk, model, octrooi, domeinnaam) heeft ingediend en/of (ii) een intellectueel eigendomsrecht heeft vernieuwd of in stand heeft gehouden dat, bij gebrek aan GEVERS’ tussenkomst, verlopen zou zijn, zal GEVERS het recht hebben de inpandgeving van voorgenoemd intellectuele eigendomsrecht te eisen totdat de Cliënt de factuur van GEVERS met betrekking tot dergelijke instructie heeft betaald, met het oog op het verzekeren van GEVERS’ risico’s verbonden met niet-betaling.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en garantie

9.1 GEVERS zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Diensten gepast, tijdig en correct worden uitgevoerd. De door GEVERS aangegane verplichtingen zijn echter middelenverbintenissen.
9.2 Indien GEVERS een van haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is haar aansprakelijkheid voor enige schade die de Cliënt lijdt en die door deze wordt bewezen (met inbegrip van het verlies van een intellectueel eigendomsrecht) beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (i) driemaal de totale waarde van de facturen die de Cliënt werkelijk heeft betaald voor de Diensten die rechtstreeks verband houden met de aan de Cliënt veroorzaakte schade, of (ii) tweehonderdvijftig duizend euro (€250.000). In ieder geval kan de Cliënt geen vordering indienen tegen GEVERS, ongeacht de aard, gronden of modaliteiten, na een periode van zes maanden vanaf de dag waarop de Cliënt kennis heeft of had moeten hebben van het feit dat GEVERS een van zijn verplichtingen niet is nagekomen.
9.3 GEVERS kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door of als gevolg van de tussenkomst van derden, en in het bijzonder enige schade veroorzaakt door producten of diensten van derden, indien GEVERS er niet toe besloten heeft een beroep te doen op deze derden. Indien GEVERS derden heeft aangesteld is de aansprakelijkheid van GEVERS voor enige schade die de Cliënt lijdt door tussenkomst van dergelijke derde beperkt in overeenstemming met artikels 9.2 en 9.4 hieronder.
9.4 GEVERS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect is veroorzaakt door Overmacht zoals gedefinieerd in artikel 10 hieronder.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Partijen hebben het recht om hun verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten in geval van Overmacht van zodanige aard dat de nakoming van de contractuele verplichtingen van een van de partijen wordt verhinderd of vertraagd.
10.2 Indien de Overmacht gevolgen zou hebben voor langer dan drie maanden, kan elke Partij de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen, door middel van een aangetekende brief aan de andere partij, zonder dat enige schadevergoeding of kennisgeving verschuldigd is.

Artikel 11 – Faillissement en insolventie

In het geval van wijziging van toestand van de Cliënt, zoals overlijden, faillissement, ontbinding of stopzetting van de activiteiten van de Cliënt of elk ander feit op procedure die de solvabiliteit van de Cliënt in twijfel trekt, heeft GEVERS het recht onmiddellijke betaling te eisen alle verschuldigde bedragen, zelfs vóór hun vervaldatum, of garanties te eisen voor de goede uitvoering van de verbintenissen (garanties die onderworpen zijn aan de goedkeuring van GEVERS), met inachtneming van de wettelijke bepalingen en onverminderd het recht van GEVERS om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen overeenkomstig artikel 7.

Artikel 12 – Geschillen

12.1 In geval van geschillen over de sluiting, interpretatie, implementatie of uitvoering van de Overeenkomst, zullen de Partijen eerst proberen een minnelijke schikking te treffen.
12.2 Indien er geen minnelijke schikking werd getroffen binnen 30 dagen na het ontstaan van het geschil, wordt de zaak uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van de vestigingsplaats van de GEVERS firma waarmee de Cliënt de Overeenkomst is aangegaan. Voor GEVERS bedrijven gevestigd in Frankrijk, zijn dit de rechtbanken van Parijs en voor de GEVERS bedrijven gevestigd in België zijn dit de rechtbanken van Brussel.
12.3 Het recht van het land van vestiging van de GEVERS firma waarmee de Cliënt de Overeenkomst heeft gesloten, is van toepassing. Voor GEVERS bedrijven gevestigd in Frankrijk is dit Frans recht en voor GEVERS bedrijven gevestigd in België is dit Belgisch recht.

Artikel 13 – Diversen

Een verzuim van GEVERS om enig hierin bepaald recht uit te oefenen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht.
Laatste update Algemene Voorwaarden: Oktober 2021