Blockchain: Octrooibescherming in Europa en Frankrijk

Als u momenteel innovaties ontwikkelt of van plan bent te ontwikkelen op basis van blockchain-technologieën, maar u zich nog steeds afvraagt of u een octrooiaanvraag moet indienen in Europa of meer specifiek in Frankrijk om uw onderzoeksinspanningen te beschermen en te valoriseren, dan zijn hier enkele belangrijke feiten en kwesties die onze experts graag met u willen delen.

1. ENKELE STATISTIEKEN

Blockchain-technologie wordt voornamelijk gebruikt om online transacties uit te voeren in bank- of logistieke toepassingen, maar breidt zich snel uit naar verschillende toepassingsgebieden. Voor een overzicht van blockchain-octrooien in Europa, lees dan het vorige artikel van GEVERS en ontdek waarom het belangrijk is om bescherming te zoeken.

1.1. Octrooiaanvragen in Frankrijk

Een snelle zoektocht op Questel® ORBIT database onthult dat het aantal Franse octrooiaanvragen met betrekking tot blockchain ingediend bij het Franse Octrooibureau (INPI) drastisch is toegenomen in de afgelopen jaren8, d.w.z. beginnend bij in 5en 2013eindigend bij in, 94zoals2019, weergegeven in onderstaande figuur1.

Meer in het bijzonder toont dit diagram het aantal octrooifamilies (en niet het aantal afzonderlijke octrooiaanvragen) in de loop van de tijd, rekening houdend met het feit dat een prioritaire
octrooiaanvraag aanleiding kan geven tot meerdere octrooiaanvragen die alle tot dezelfde octrooifamilie behoren.

De statistieken in 2020 hieronder hebben alleen betrekking op het aantal aanvragen tussen januari en april2020, rekening houdend met het feit dat een octrooiaanvraag pas maanden18 na de datum van indiening wordt gepubliceerd.


Figuur 1. Aantal in Frankrijk ingediende octrooifamilies over de jaren heen

1.2. Belangrijkste aanvragers

In Frankrijk zijn de top vijf aanvragers van blockchain-gerelateerde uitvindingen MICHELIN, L’OREAL, THALES, ARKEMA en ORANGE in cumulatief aantal indieningen sinds 2011, zoals weergegeven in figuur 2 hieronder. Deze aanvragers zijn grote bedrijven die actief zijn op vrij verschillende activiteitsgebieden, waaronder vervoer, cosmetica, defensie, bank- en verzekeringswezen, telecommunicatie. Te midden van de grote economische spelers kunnen er ook middelgrote of kleine bedrijven zijn, zoals TRACELINK, een in de VS gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in het gebruik van blockchains, waarvan het geval hieronder zal worden gepresenteerd.


Figuur 2. Meest actieve aanvragers in Frankrijk sinds 2010

 

2. TECHNIEK

Voor innovaties waarbij blockchain-algoritmen op computerapparatuur worden geïmplementeerd, kan de techniciteit of het technische karakter lastig te beoordelen zijn. In Frankrijk en Europa wordt dit technische karakter in wezen aangepakt door twee criteria: geschiktheid en uitvinderswerkzaamheid.

2.1 Octrooieerbaar onderwerp

De eerste stap bestaat erin na te gaan of uw innovatie in aanmerking komt voor een octrooi, of met andere woorden, of zij als een uitvinding wordt beschouwd.

Hoewel de Franse wet op de intellectuele eigendom (CPI) niet duidelijk definieert wat een uitvinding is, bevat deze een lijst van niet-subsidiabel octrooimateriaal (art. L.611-10 CPI)*, waaronder ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden, esthetische creaties, schema’s, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke handelingen, het spelen of het zakendoen, en computerprogramma’s (als zodanig), en de presentatie van informatie. Dezelfde uitzonderingen zijn te vinden in artikel 52 van het Europees Octrooiverdrag (EOV). Deze uitzonderingen worden meestal besproken als het gaat om in computers geïmplementeerde innovaties zoals blockchain.

Als uw innovatie technische middelen omvat, zoals bijvoorbeeld een computerapparaat dat de blockchain host of een computerapparaat dat blockchaingegevens verwerkt, zal uw innovatie
hoogstwaarschijnlijk als een in aanmerking komende uitvinding worden beschouwd. Dit is echter misschien niet het geval als uw innovatie alleen uit gegevensverwerkende stappen bestaat, aangezien deze in theorie zuiver mentaal kunnen worden uitgevoerd, ongeacht hun complexiteit.

Aan de hand van een echte Franse octrooizaak die wij met succes hebben verdedigd voor TRACELINK®, zullen wij illustreren hoe deze technische hindernis kan worden overwonnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het octrooi FR1902369 betreft een methode om een gebruiker een spoorgeschiedenis van een goed in een logistieke keten te verstrekken door een blokketen te implementeren. De traceergeschiedenis wordt gecodeerd door een transactie in de blokketen door daarin een hashcode in te voegen die voor de traceergeschiedenis is berekend op basis van de identificatie van de deelnemers aan de logistieke keten.

De aanvraag werd aanvankelijk betwist door de onderzoeker, die van mening was dat het geclaimde voorwerp geen uitvinding was, maar veeleer de computer-implementatie van een administratieve methode op het gebied van economische activiteiten als zodanig. Hij maakte bezwaar tegen het ontbreken van een technisch karakter door aan te voeren dat alle stappen van de geclaimde methode alleen door een mentale handeling konden worden uitgevoerd.Wij zijn erin geslaagd dit bezwaar te ondervangen door in wezen te stellen dat een blokketen een technisch object is. Zo omvat de geclaimde methode het ondervragen van een blokketen met gebruikmaking van gecodeerde input-identifiers, het genereren en opslaan van gehashte gegevens daarin, en het verzenden van een traceergeschiedenis op basis van die gegevens. Deze stappen kunnen niet mentaal of manueel door een mens worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met pen en papier.

Ook al kan de methode voor het genereren van historische sporen worden gebruikt in het kader van een economische activiteit zoals het verhandelen van goederen, dan nog valt de geclaimde methode niet onder de categorie van economische activiteiten als zodanig. De methode is veeleer bedoeld om een technisch probleem op te lossen dat bestaat in het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de deelnemers en de beveiliging van de gegevens, die in dit geval beide een zekere techniciteit vereisen.

Om dergelijke bezwaren te vermijden, raden wij ten zeerste aan om in de beschrijving bij de indiening voldoende details op te nemen over hoe uw uitvinding technisch wordt toegepast.

2.2. Inventive step

Zodra het technische karakter is verkregen, moet vervolgens worden aangetoond dat de uitvinding voldoet aan de drie octrooieerbaarheidsvereisten, te weten nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en vatbaarheid voor industriële toepassing, zoals respectievelijk omschreven in de artikelen L.611-11, L.611-14 en L.611-15 CPI.

Sinds de handhaving van de PACT-wet* in Frankrijk in mei 2020 worden alle Franse octrooiaanvragen die op 22 mei 2020 en later zijn ingediend, onderzocht en kunnen ze een octrooi krijgen als ze niet alleen aan de nieuwheidseis maar ook aan de uitvinderswerkzaamheidseis voldoen. Dezelfde eis geldt ook bij het EOB volgens art. 56 EOV.

Het technische karakter komt tot uiting in het vereiste van uitvinderswerkzaamheid, aangezien een uitvinding een technische oplossing voor een technisch probleem biedt. Met andere woorden, uitvinderswerkzaamheid kan niet worden aangetoond zonder een technisch karakter te impliceren.

In Frankrijk is het voor elke octrooiaanvraag die vóór die datum is ingediend, nog steeds voldoende om aan te tonen dat de geclaimde uitvinding nieuw is zonder dat de uitvinderswerkzaamheid hoeft te worden verdedigd (ervan uitgaande dat gewoonlijk aan de vatbaarheid voor industriële toepassing wordt voldaan). Wat de uitvinderswerkzaamheid betreft, beschrijven de INPI-richtsnoeren (blz. 97) de probleemoplossingsaanpak die systematisch wordt toegepast door de onderzoekers van Europese octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB).
Zoals door het huidige voorbeeld wordt bevestigd, hebben de Franse onderzoekers tot nu toe over het algemeen de “uitsluiting van niet-uitvinding” vrij losjes toegepast voor alle in computers geïmplementeerde uitvindingen, waaronder die met betrekking tot blockchain, aangezien zij een octrooiaanvraag niet konden afwijzen wegens een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

Het is nog een beetje vroeg om te weten hoe strikt de Franse onderzoekers de eis van uitvinderswerkzaamheid zullen toepassen, in het bijzonder op blockchainuitvindingen, maar we verwachten dat het de neiging zal hebben om het EOB te volgen conventionele praktijk, bijvoorbeeld door uit te gaan van de oplossingsprobleem-benadering, terwijl bepaalde beperkingen ten aanzien van de octrooieerbaarheid worden losgelaten, zoals de Europese onderzoekers doen.

In die verwachting bevelen wij aan om uit voorzorg in de beschrijving voldoende technische details te verstrekken over de wijze waarop de blockchain is geconfigureerd om bepaalde technische problemen op te lossen, zoals het versterken van de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens of het optimaliseren van het energieverbruik, enz.

3.CONCLUSIE

Het bovenstaande voorbeeld toont aan hoe belangrijk het is om te anticiperen op een eventueel bezwaar wegens gebrek aan techniciteit voor innovaties op basis van blockchains door aan te geven welke technische elementen door de uitvinding worden gebruikt, zodat het geclaimde onderwerp als een uitvinding kan worden beschouwd (d.w.z. octrooieerbaar).

Wij bevelen aan deze eis grondig te evalueren alvorens de octrooiaanvraag bij het INPI in te dienen, om de conclusies te herformuleren teneinde elk bezwaar van niet-uitvinding te vermijden dat de Franse onderzoekers zouden kunnen aanvoeren, en dat moeilijk te overwinnen zou kunnen zijn indien de beschrijving geen technische elementen vermeldt.

Daartoe is het van essentieel belang om de technische kenmerken van uw innovatie en het technische doel dat met uw uitvinding wordt nagestreefd, bekend te maken. Met het oog op de uitvinderswerkzaamheid bevelen wij aan om in de beschrijving ook aan te geven hoe de technische kenmerken van de uitvinding bijdragen tot de oplossing van het technische probleem waarop de uitvinding betrekking heeft. Deze aanbevelingen die zijn uitgewerkt met betrekking tot de besproken Franse octrooiaanvraag zijn mutatis mutandi van toepassing op de Europese octrooiaanvraag.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons GEVERS Blockchain Team voor al uw innovaties gebaseerd op blockchain of gerelateerd aan andere technologieën en meer in het algemeen aan Internet of Things, Big Data, Kunstmatige Intelligentie. Onze ICT-experts zijn lid van het interne CII-Comité van GEVERS dat maandelijks bijeenkomt om hun ervaring te delen, specifiek over II-gerelateerde kwesties.

Frédéric Lucarz
Frédéric Lucarz – Patent Engineer
Hervé Audic
Hervé Audic – European and French Patent Attorney

 

  1. Code de la Propriété Intellectuelle