Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Artikel 1 – Voorwerp

Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van de klant te bepalen die door GEVERS worden aangegaan in het kader van haar advies-, bijstands- en representatieopdracht en bij het opstellen van documenten met het oog op het verkrijgen, handhaven, uitbaten of verdedigen van de industriële eigendomsrechten, naburige rechten en rechten met betrekking tot alle daarmee gerelateerde vragen.

Artikel 2 - Definities

“GEVERS” verwijst naar de vennootschap in de GEVERS Groep (o.m. GEVERS Legal SA/NV, GEVERS Patents SA/NV, GEVERS Belgium NV/SA, GEVERS & ORES SA, GLN SA, GEVERS Suisse SA) met wie de Klan teen contract heft afgesloten, de adviseurs inzake industriële eigendom, hun medewerkers en het administratief personeel die ingrijpen in naam van en voor rekening van GEVERS.
“Klant” verwijst naar de natuurlijke persoon of de rechtspersoon ten behoeve waarvan GEVERS de in het Contract gedefinieerde Prestaties levert.
“Contract” verwijst naar alle contractuele documenten die de rechten en plichten van de Partijen bepalen in het kader van de Prestaties die GEVERS levert aan de Klant.
“Offerte” verwijst naar het schriftelijke voorstel betreffende de Prestaties dat GEVERS bezorgt aan de Klant.
“Mandaat” verwijst naar alle interventieaanvragen die de Klant schriftelijk aan GEVERS richt.
“Partijen” verwijst naar GEVERS en de Klant.
“Prestaties” verwijst naar alle diensten verleend door GEVERS.

Artikel 3 – Toepassing en tegenwerpelijkheid van de Algemene Voorwaarden

3.1. Elke door GEVERS geleverde prestatie is uitsluitend onderworpen aan het Contract, dat bestaat uit:

de Offerte of het Mandaat;
deze Algemene Voorwaarden;
indien van toepassing, de uurtarieven van GEVERS.

3.2. De voorwaarden, rechten en plichten vermeld in het Contract zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op elke Prestatie die wordt uitgevoerd door of voor rekening van GEVERS, inclusief de prestaties door GEVERS die worden geleverd samen met derden aangesteld door GEVERS. Het Contract heeft voorrang op alle andere algemene of speciale voorwaarden uitgaande van de Klant. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van GEVERS, dat absoluut vermeld moet zijn in de Offerte of het Mandaat, zijn de algemene of speciale voorwaarden van de Klant niet van toepassing op noch tegenwerpelijk aan GEVERS, ongeacht het moment waarop deze laatste hiervan in kennis werd gesteld.

3.3. Het feit dat GEVERS op een bepaald moment geen gebruik maakt van één van de clausules van deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als houdende een afstand om zich op een later tijdstip te beroepen op een van de vermelde clausules.

3.4. De aanvaarding van de Offerte door de Klant of van het Mandaat dat aan GEVERS wordt verleend om een Prestatie uit te voeren, of louter de betaling van een factuur, impliceert dat de Klant het Contract, inclusief deze Algemene Voorwaarden, aanvaardt.

3.5 Indien een clausule of voorwaarde bij gerechtelijke beslissing nietig wordt verklaard, leidt dit niet tot de nietigheid van deze Algemene Voorwaarden of van het Contract.

Artikel 4 – Verplichtingen van GEVERS

4.1. GEVERS verbindt zich ertoe de Prestaties in eer en geweten uit te voeren, volgens de professionele normen en in lijn met de geldende wetten en reglementeringen.
4.2. GEVERS voert de Prestaties uit met inachtname van de vertrouwelijkheidsplicht waaraan alle raadgevers inzake Industriële Eigendom onderworpen zijn.
4.3. GEVERS is zich ervan bewust dat in bepaalde situaties belangenconflicten kunnen optreden. Dientengevolge verbindt GEVERS zich ertoe om in eenzelfde zaak geen klanten met tegengestelde belangen te adviseren, bij te staan en te vertegenwoordigen, behoudens akkoord van alle partijen.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Klant

5.1. De Partijen erkennen dat voor bepaalde Prestaties bepaalde verplichte termijnen moeten worden nageleefd die worden opgelegd bij wet of door derden. Bijgevolg verbindt de Klant zich ertoe aan GEVERS tijdig alle nodige informatie en instructies te verstrekken die nodig zijn om een correcte uitvoering van de Prestaties mogelijk te maken. Meer bepaald verbindt de Klant zich ertoe zorgvuldig te antwoorden op alle mededelingen van GEVERS en GEVERS alle door deze laatste gevraagde informatie of alle andere nuttige informatie te verstrekken voor het verstrijken van de termijn vermeld in de bedoelde mededelingen.
5.2. De Klant verbindt zich ertoe GEVERS onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen betreffende de informatie die werd verstrekt aan GEVERS.
5.3. De Klant draagt alle aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg kan zijn van foutieve, onvolledige of laattijdige informatie. Bij gebrek aan volledig en geschikt antwoord door de Klant, desgevallend voor het verstrijken van de termijn vermeld door GEVERS, kan GEVERS de uitvoering van zijn Prestaties geheel of gedeeltelijk opschorten en kan GEVERS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de Klant hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks heeft geleden.
5.4. GEVERS moet aan de Klant alle documenten bezorgen waarvan hij de ondertekening noodzakelijk acht. De Klant moet alle vereiste documenten, ondertekend zoals gevraagd door GEVERS, terugbezorgen aan GEVERS voor het verstrijken van de door GEVERS vermelde termijn. GEVERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de Klant heeft geleden en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de niet-naleving van de door GEVERS vermelde termijn.
5.5. Alle mededelingen uitgaande van GEVERS moeten worden verstuurd naar het laatste adres (e-mail of post) van de Klant vermeld door hem of door één van zijn vertegenwoordigers. Deze laatste moet GEVERS onmiddellijk op de hoogte brengen van alle wijzigingen van adres en/of statuut. GEVERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van rechten of voor een door de Klant geleden schade indien het bedrijf niet tijdig op de hoogte werd gebracht van de opgetreden wijzigingen.

Artikel 6 – Duur van de Prestaties

6.1. GEVERS zal de met de Klant in het kader van een Contract overeengekomen Prestaties uitvoeren. De Klant kan de interventie van GEVERS echter op elk moment beëindigen door GEVERS een schriftelijke kennisgeving met dit doel te sturen. Deze beëindiging gebeurt op eigen risico en houdt de onmiddellijke betaling van de begonnen Prestaties in. GEVERS kan op dezelfde manier opzeggen, mits naleving van zijn professionele verplichtingen zoals gedefinieerd in het toepasselijk recht.
6.2. Bij niet-betaling of bij laattijdige betaling door de Klant van door GEVERS gefactureerde honoraria, onkosten, taksen of bijdragen, of bij inbreuken door de Klant op een van zijn verplichtingen uit hoofde van dit Contract, kan GEVERS het contract ontbinden 8 dagen na verzending van een ingebrekestelling verstuurd per aangetekend schrijven of via een koerierdienst die zonder gevolg is gebleven, zonder afbreuk te doen aan het recht van GEVERS om een schadevergoeding te eisen en/of zijn Prestaties op te schorten.

Artikel 7 – Onkosten, taksen en honoraria

7.1. Op verzoek van de Klant verstrekt GEVERS een louter indicatieve raming van de onkosten, taksen, bijdragen en honoraria waartoe de Klant zal gehouden zijn op basis van de Prestaties. Deze ramingen worden meegedeeld onder uitdrukkelijk voorbehoud van mogelijke schommelingen, zoals wijzigingen van taksen, officiële bijdragen, honoraria toegepast door buitenlandse confraters, van de wisselkoersen, van de kosten van intellectuele prestaties (bv. behandeling van ambtelijke bezwaren of van het verzet van derden) en van bepaalde ontwikkelingen waardoor de complexiteit van de zaak hoger is dan initieel ingeschat.
7.2. Behalve indien de Partijen schriftelijk een forfaitaire prijs zijn overeengekomen, worden de door GEVERS geleverde Prestaties gefactureerd op basis van de uurtarieven die GEVERS aan de Klant heeft bezorgd samen met de Offerte of bij de aanvaarding van het Mandaat door GEVERS, of bij gebrek aan een dergelijke mededeling, op basis van de standaard uurtarieven van GEVERS die de Klant kan opvragen bij GEVERS. De uurtarieven verschillen afhankelijk van de bekwaamheid en de ervaring van de personen die de Prestaties leveren. Bovendien kunnen de standaard uurtarieven van GEVERS jaarlijks worden aangepast/geïndexeerd.
De prestaties van derden waarop GEVERS doet (buitenlandse correspondenten, externe dienstverleners, …) zijn niet opgenomen in de honoraria van GEVERS. Indien de externe dienstverlener rechtstreeks factureert aan de Klant, zal GEVERS zich beperken tot het bezorgen van de factuur aan de Klant en moet deze laatste rechtstreeks betalen aan de leverancier.
Indien de organisatie in kwestie de taksen en bijdragen niet rechtstreeks factureert aan de Klant, wordt het bedrag van deze taksen en bijdragen (indieningstaks, opzoekingstaks, …) gedetailleerd vermeld in de factuur die GEVERS richt aan de Klant.
7.3. GEVERS heeft te allen tijde het recht voorschotten te vragen. Hiervoor wordt een factuur opgesteld. De voorschotten zijn niet noodzakelijk representatief voor de vorderingsstatus van de Prestaties, noch voor de tarieven van de taksen en de bijdragen die gelden op het ogenblik van de aanvraag. De Klant verbindt zich ertoe de voorschotten onmiddellijk te betalen.
7.4. De andere facturen dan voorschotfacturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum, op het rekeningnummer van GEVERS vermeld op de factuur. Alle bedragen die onbetaald blijven op de vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een moratoire interest en met invorderingskosten vermeld in de geldende wetgeving. Bovenop de wettelijke forfaitaire invorderingskosten heeft GEVERS het recht om een billijke schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te eisen, met een minimum van 150 euro, voor alle andere invorderingskosten bovenop het vermelde forfaitaire bedrag en opgelopen ten gevolge van de laattijdige betaling, en dit onverminderd het recht van GEVERS om de volledige schadeloosstelling te eisen van zijn geleden schade.
7.5. Alle betwistingen met betrekking tot de facturen van GEVERS zijn slechts ontvankelijk indien ze door middel van een aangetekende brief uiterlijk veertien dagen na de verzendingsdatum van de betwiste factuur werden geformuleerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en garantie

8.1. GEVERS moet alles in het werk stellen om de Prestaties goed en binnen de vereiste termijnen uit te voeren. De verbintenissen die GEVERS aangaat zijn echter middelenverbintenissen.
8.2. In geval van inbreuken door GEVERS op een van zijn verplichtingen, is de aansprakelijkheid van GEVERS voor eventuele schade die de Klant hierdoor lijdt en bewezen door deze laatste (inclusief het verlies van een intellectueel eigendomsrecht) beperkt tot het laagste bedrag van (i) drie maal het bedrag van de effectief door de Klant betaalde facturen voor de Prestaties die rechtstreeks verband houden met de schade die de Klant heeft geleden of (ii) tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 €).
De Klant kan in elk geval geen vordering instellen, ongeacht de aard, de grondslag of de modaliteiten ervan, meer dan zes maanden vanaf de dag waarop de Klant in kennis werd gesteld of zou moeten zijn gesteld van de inbreuk door GEVERS op een van zijn verplichtingen.
8.3. GEVERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door of wegens de interventie van derden, en specifiek voor schade veroorzaakt door de producten of diensten van derden, indien het niet GEVERS was die heeft beslist om beroep te doen op deze derden. Indien GEVERS wel heeft beslist om beroep te doen op derden, is de aansprakelijkheid van GEVERS voor eventuele schade die de Klant heeft geleden door de interventie van deze derden beperkt zoals bepaald in de artikelen 8.2 en 8.4.
8.4. GEVERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks werd veroorzaakt door gevallen van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 9.

Artikel 9 – Overmacht

9.1. De uitvoering van de verplichtingen van de Partijen wordt opgeschort in geval van gevallen van overmacht die de uitvoering van de contractuele verplichtingen van een van de Partijen verhinderen of vertragen.
Onder gevallen van overmacht verstaat men alle gebeurtenissen waarop de Partij die ze inroept geen controle heeft en waartegen ze zich billijkerwijze niet kan wapenen. Mogelijke gevallen van overmacht zijn (deze lijst is niet volledig): stakingen bij de Klant of een derde waarvan de medewerking vereist is voor het uitvoeren van een Prestatie (zoals bv. een dienst voor de industriële eigendom), het niet beschikbaar zijn van publieke informatica of logistieke diensten, enz., …
9.2. Indien de gevolgen van het geval van overmacht meer dan drie maanden duren, kan elke Partij het Contract onmiddellijk en van rechtswege, zonder ingebrekestelling noch opzeggingstermijn, verbreken door middel van het verzenden van een aangetekende brief aan de andere Partij.

Artikel 10 – Faillissement en insolvabiliteit

Indien de situatie van de Klant verandert, zoals bij overlijden, faillissement, ontbinding of wijziging van de onderneming van de Klant, of bij enig ander feit dat de solvabiliteit van de Klant in gevaar brengt, heeft GEVERS het recht de onmiddellijke betaling te eisen van alle verschuldigde sommen, zelfs voor hun vervaldatum, of om voor de goede uitvoering van de verbintenissen waarborgen te vragen (die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan GEVERS), onverminderd het recht van GEVERS om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om deze te ontbinden in overeenstemming met artikel 6.

Artikel 11 - Geschillen

Bij geschillen over de opstelling, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de Overeenkomst zullen de Partijen hun uiterste best doen om een minnelijke schikking te treffen.
Bij gebrek aan minnelijke schikking binnen 30 dagen na het ontstaan van het geschil, zullen uitsluitend de rechtbanken van de hoofdzetel van de GEVERS-onderneming waarmee de Klant een overeenkomst heeft gesloten, bevoegd zijn.
Het recht van het land waarin de hoofdzetel van de GEVERS-onderneming waarmee de Klant een overeenkomst heeft gesloten gevestigd is, is van toepassing.

Artikel 12 - Verwerking persoonsgegevens

Heeft u vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens? Gelieve hiervoor ons privacy verklaring te raadplegen.

Downloadbare versies hier beschikbaar:

Wij informeren u dat deze website gebruik maakt van functionele en analytische cookies. Wenst u verdere informatie over hoe wij omgaan met uw privacy? Dan verwijzen wij u graag door naar ons privacy verklaringOK