BENELUX MERKEN: NIEUW JAAR = NIEUWE WIJZIGINGEN !

Geschreven door Hanne GELDHOF en Katia DE CLERCQ

Samenvatting van doorgevoerde wijzigingen in juni 2018

In juni 2018 werden de volgende wijzigingen in het Benelux Merkensysteem geïmplementeerd:

-          Procedures tot nietigverklaring of vervallenverklaring kunnen nu worden gevoerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit is een sneller en kostenefficiënter alternatief voor gerechtelijke procedures.  

-          Nieuwe beroepsprocedure voor BBIE-beslissingen:  Beroepsprocedures kunnen nu worden gevoerd voor  de Tweede Kamer van het Benelux Gerechtshof (BenGH) . In deze kamer zijn rechters van de nationale rechtbanken in België, Nederland én Luxemburg werkzaam. De besluitvorming zal sneller, efficiënter en consistenter zijn.

-          Mogelijkheid tot het inroepen van merken met reputatie als grond voor oppositie, wat nuttig is tegen “free-riding”: Deze grond kan worden ingeroepen  tegen jongere merken die worden gebruikt voor (niet-) soortgelijke goederen en/of diensten, in zoverre het gebruik van het jongere merk een oneerlijk voordeel haalt uit, of nadelig is voor, de reputatie van het oudere merk.

Nieuwe wijzigingen vanaf 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 werden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

-          Tariefwijzigingen (in lijn met Uniemerken): tarief per klasse.

  • Het voorkomen van een aanvraag of inschrijving van een merk met een te ruime beschermingsomvang kan het aantal (vaak onnodige) conflicten tussen merkhouders verminderen.
  • Lagere instapkosten voor bescherming van merken in 1 klasse.

-          Gedeeltelijke vernieuwingen: Terwijl merkinschrijvingen in het verleden automatisch geheel werden vernieuwd (uiteraard bij ontvangst van instructies tot vernieuwing), hebben merkhouders nu de mogelijkheid om hun merkinschrijving slechts gedeeltelijk te vernieuwen (d.w.z. niet voor alle goederen en/of diensten)

-          Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het depotnummer en het  inschrijvingsnummer

-          Geen uitgifte van inschrijvingsbewijzen: online uittreksels kunnen worden gedownload van het Benelux Merkenregister.

Verdere modernisering en vereenvoudiging vanaf maart 2019

Het BBIE zal zich concentreren op de verdere modernisering en vereenvoudiging van zijn procedures. Vanaf maart 2019 wordt het volgende alvast geïmplementeerd:

-          Schrapping van vereiste tot grafische weergave van een merk: Alle mogelijke materiële vormen zullen worden aanvaard om een merk weer te geven, dit zolang de uitkomst duidelijk, nauwkeurig, duurzaam en objectief is (bijvoorbeeld: audiobestand voor klankmerken) 

-          Certificatiemerken versus Collectieve merken: Waar in het verleden het begrip “collectieve merken” stond voor zowel merken voor verenigingen (collectieve merken per se) en keurmerken (kwaliteitsmerken), zal het BBIE nu een duidelijk onderscheid maken tussen beide. Collectieve Merkinschrijvingen zullen énkel tekens beschermen die toebehoren aan een verenging en enkel worden gebruikt door de leden van die specifieke vereniging.  Certificatiemerken zullen enkel tekens beschermen die door iedereen kunnen worden gebruikt in zoverre de aangeboden waren en/of diensten ook aan de  door de houder gedefinieerde kwaliteitsnormen voldoen.

-          Verdere harmonisatie ingevolge de aankomende afstemming van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) met de nieuwe Europese Merkenrichtlijn

Indien u vragen zou hebben over bovenstaande wijzigingen, dan wel met betrekking tot (de verdere optimalisatie van) uw merkenportefeuille, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.