Fiscale aspecten

Is intellectuele eigendom fiscaal gezien neutraal? Neen. Er bestaan nauwkeurige voorschriften die het fiscale stelsel van de investeringen en inkomsten in verband met uw intellectueel vermogen beïnvloeden. U kunt er dus maar best veel over weten en erop inspelen. Samen met zijn partners stelt GEVERS u in staat om uw rechten te optimaliseren en er het beste uit te halen.

Optimaliseren en stimuleren

Overal in Europa staat vernieuwing voorop. Verschillende landen hebben een fiscaal beleid ingevoerd om onderzoek en ontwikkeling, en meer algemeen innovatie, te bevorderen.

Zo kunnen bijvoorbeeld de inkomsten van octrooien, merken en auteursrechten vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting. Op diezelfde manier kunnen investeringen in R&D – met inbegrip van human ressources - dienen als basis voor belastingverlichtingen. Ten slotte kunnen de royalty's die van het ene land naar het andere stromen het voorwerp vormen van bijzondere belastingregelingen.

Natuurlijk zijn er vaak talrijke en complexe voorwaarden aan verbonden; bovendien variëren de opties van land tot land, of zelfs van situatie tot situatie.

Met onze gespecialiseerde partners kunnen we elk geval analyseren en u oplossingen op maat voorstellen. De doelstelling is steeds dezelfde: u in staat stellen om alle vruchten van uw investering in intellectuele eigendom te plukken.

Nieuw Belgisch IP belastingregime

In navolging van belangrijke wijzigingen in het Europese fiscale beleid, heeft de Belgische overheid een nieuw belastingregime voor intellectuele rechten in het leven geroepen, met retroactief effect vanaf 1 juli 2016.

Naar aanleiding van het “Base Erosion and Profit Shifting Project” van de OESO/G20 (een specifiek actieplan dat zich richt op fiscale planningstrategieën die achterpoortjes in fiscale reglementering uitbuiten om artificieel winsten te verschuiven waar een laag vennootschapsbelastingtarief of zelfs een nultarief geldt) diende alle Europese fiscale initiatieven gericht op intellectuele rechten te worden herbekeken, en meer bepaald in lijn te worden gebracht met de nieuwe “gewijzigde nexus-aanpak” die door de OESO werd ontwikkeld.

Op basis van deze methodologie dient er te worden nagegaan of er een substantiële activiteit is waarbij belastingplichtigen enkel kunnen gnieten van fiscale gunstregimes wanneer zij onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ontplooien, en hiervoor de kosten hebben gedragen.

Wat is het gevolg voor Belgische ondernemingen?

Veel Belgische ondernemingen zullen de keuze hebben, naargelang het type rechten waarover zij beschikken (zijnde verleende octrooien ingediend of verkregen voor 01.07.20161), om toepassing te maken van:

→ Hetzij het oude systeem (“aftrek voor octrooi-inkomsten”, waarbij een aftrek van 80% van de bruto-inkomsten gerelateerd aan octrooien kon worden bekomen; en
→ Het nieuwe regime (“aftrek voor innovatie-inkomsten”), dat voorziet in een aftrek van 85% van de “netto innovatie-inkomsten”, gecorrigeerd met een specifieke ratio.

Indien de vennootschap opteert voor het oude regime, dan zal het niet mogelijk zijn om het nieuwe regime toe te passen voor het einde van de overgangsperiode.

________________________

1 Verkregen vóór 1 januari 2016 in geval van acquisitie bij een filiaal.

Waaruit bestaat de aftrek voor innovatie-inkomsten?

Het nieuwe regime voor de aftrek van innovatie-inkomsten voorziet voor Belgische vennootschappen in een aftrek van 85% van gecorrigeerde netto-inkomsten die toe te wijzen zijn aan intellectuele rechten die binnen het toepassingsgebied vallen van het systeem.

Naast octrooien en aanvullende beschermingscertificaten die reeds onder het oude systeem van de octrooi-aftrek in aanmerking werden genomen, werd het toepassingsgebied uitgebreid tot:

→ kwekersrechten aangevraagd vanaf 1 juli 2016;
→ weesgeneesmiddelen aangevraagd vanaf 1 juli 2016;
→ data- en marktexclusiviteit door overheidsinstellingen toegekend;
→ computerprogramma’s ontwikkeld in het kader van een specifiek O&O-programma dat werd goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied valt van overheidsinstanties en geen inkomsten heeft gegenereerd voor 1 juli 2016.

Om te kwalificeren moeten deze intellectuele rechten ontwikkeld of minstens gedeeltelijk verbeterd worden (in geval rechten werden aangekocht van derden).

De vennootschap kan zowel houder/eigenaar als licentienemer van deze rechten zijn, of een mede-eigenaar.

In tegenstelling tot het oude regime van de octrooi-aftrek, kunnen Belgische ondernemingen reeds (tijdelijk) gebruik maken van het systeem op basis van een recht in aanvraag (bvb. een octrooi dat in aanvraag, maar nog niet verleend is), door de creatie van een specifieke reserve op de balans. Indien de vennootschap op het einde van de verleningsprocedure effectief houder wordt van een verleend recht, zal het fiscaal voordeel definitief verworven zijn; is dit niet het geval, dan zal het tijdelijk gereserveerde voordeel te worden terugbetaald, verhoogd met de wettelijke interest.

Hoe het bedrag van de aftrek berekenen?

Het bedrag dat in aanmerking kan worden genomen voor de aftrek voor innovatie-inkomsten komt overeen met 85% van de netto-innovatie-inkomsten, hetgeen overeenkomt met een effectieve fiscale druk van 5,1% op deze inkomsten.

De kwalificerende (brutto)-inkomsten komen overeen met de volgende inkomsten die worden gegenereerd door de vennootschap ten gevolge van de “commerciële exploitatie” van hun kwalificerende intellectuele rechten2:

→ licentie-inkomsten door de vennootschap ontvangen tijdens het betreffende jaar;
→ notionele royalties berekend op de directe verkoop van producten of diensten waarin de intellectuele rechten vervat zitten. Deze royalties moeten overeenstemmen met de arm’s length vergoeding die tussen niet-verbonden ondernemingen worden gehanteerd in een gelijkaardige context;
→ schadevergoedingen verkregen ten gevolge van een inbreukprocedure;
→ de bedragen verkregen door de overdracht van een intellectueel recht, onder voorbehoud van specifieke herinvesteringsvoorwaarden.

Om de finale berekeningsbasis te bekomen, dient de volgende formule te worden gehanteerd:

De netto-innovatie-inkomsten worden berekend door de totale O&&O-kosten af te trekken van de bruto-inkomsten die de vennootschap heeft ontvangen op basis van de technologie die beschermd is door kwalificerende rechten. Specifieke regels kunnen van toepassing zijn voor het bepalen en de aftrek van deze O&O-kosten).

De nexus-ratio is de correctie die wordt toegepast teneinde rekening te houden met de werkelijke O&O-activiteit van de vennootschap:

→ in de teller worden alle rechtstreekse kosten in rekening gebracht die de vennootschap heeft gedragen met het oog op de ontwikkeling van het kwalificerend intellectueel recht;
→ de noemer vertegenwoordigt de globale O&O-kosten van de vennootschap in verband met het intellectueel recht (i.e. inclusief de beperkingen in (i) en (ii) hierboven).

De markup komt overeen met een factor van 30% die het resultaat van genoemde breuk zal verhogen, zonder dat dit resultaat hoger mag zijn dan 1.

________________________

2 Indien de inkomsten niet bepaald kunnen worden op basis van intellectuele eigendomsrechten, heeft het bedrijf de mogelijkheid om deze te analyseren op basis van producten/diensten.

Wat zijn de eigenlijke verschillen met het oude regime?

→ Het spectrum van kwalificerende intellectuele rechten wordt verbreed, door de uitbreiding naar octrooien die nog steeds in aanvraag zijn, computerprogramma’s, weesgeneesmiddelen en andere data- en marktexclusiviteiten;
→ Het spectrum van de kwalificerende inkomsten wordt tevens uitgebreid, door ook de inkomsten verkregen uit de verkoop van de intellectuele rechten en schadevergoeding naar aanleiding van inbreukprocedures in rekening te nemen;
→ Het gedeelte van de inkomsten die voor de aftrek in aanmerking komt is hoger (85% i.p.v. 80%) maar wordt berekend op een kleinere basis (gecorrigeerde netto-inkomsten uit innovatie i.p.v. de eerdere bruto-inkomsten);
→ De voordelen van de aftrek (maar ook de negatieve impact van de aftrek van O&O-kosten) kunnen overgedragen worden;
→ Het nieuwe systeem vereist te voorzien in een passende documentatie om van de aftrek gebruik te kunnen maken, hetgeen tot gevolg heeft dat ondernemingen een degelijk “track & trace”-systeem moeten opzetten voor relevante informatie.

Meer informatie?

Neem contact op met het GEVERS IP Box-team en ontdek hoe men minder belastingen kan betalen dankzij intellectuele rechten.

Frédéric De Coninck
T. +32 (0)2 715 37 05
E-mail: frederic.deconinck@gevers.eu